Privatumo politika

Playport.lt yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Playport.lt elektroninėje parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Playport.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos
1.1. Administratorius – Playport.lt darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – Playport.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Playport.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Playport.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.5. Paslaugos – visos Playport.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Playport.lt, pardavimą.
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis
Playport.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Playport.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Playport.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
1.9. Taisyklės ir sąlygos – tai prekių pirkimo – pardavimo Playport.lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11. Playport.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Playport.lt, valdoma pagal individualią veiklą, pažymos numeris: 718876.
1.12. Playport.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Playport.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.
1.13. Playport.lt paskyros – tai Playport.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Playport.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios Playport.lt privatumo politikos nuostatos
2.1. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas būtų tvarkomi Playport.lt veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais), registruojantis ar kitaip pateikiant savo duomenis, laikoma išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, IP adreso) tvarkymo Playport.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2. Playport.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Playport.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Playport.lt.
2.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Playport.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.
2.4. Asmens kodą Playport.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako Playport.lt ar Playport.lt partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą.
2.5. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Playport.lt bei kreiptis į Playport.lt el. paštu info@playport.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
2.6. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Playport.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@playport.lt arba skambinti bendruoju Playport.lt klientų konsultavimo telefonu +37063966980 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
2.7. Playport.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Playport.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Playport.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Playport.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
2.8. Playport.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.09. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Playport.lt raštu, susipažinti su Playport.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą Playport.lt raštu, elektroniniu paštu info@playport.lt, telefonu +37063966980 , dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Playport.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.10. 2.09 p. išvardintais atitinkamais atvejais Playport.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.
2.11. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
2.12. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Playport.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Playport.lt Partneriams.
2.13. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.14. Playport.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Playport.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
2.15. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo
serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Playport.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Playport.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Playport.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.16. Playport.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Playport.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.17. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Playport.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Playport.lt.
2.18. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Playport.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.19. Jeigu Playport.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
2.20. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Playport.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Playport.lt, gali būti įrašyti Slapukai.
2.21. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo
politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Playport.lt funkcijos jam gali neveikti.
2.22. Playport.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Playport.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 17 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus
skelbiami ir viešai matomi Playport.lt.

preloader